Ochrona Środowiska

Nasza oferta kierowana jest do wszystkich firm i przedsiębiorstw, które w swojej działalności stykają się z problemami  dotyczącymi gospodarki odpadami, emisją do atmosfery czy gospodarki wodno-ściekowej.

Obowiązki z zakresu ochrony środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy. Problem stanowi mnogość aktów prawnych, ich ciągłe aktualizacje, a także częsty brak jednoznacznej interpretacji.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom nasza firma stworzyła proces wsparcia oferując pomoc zarówno  w prowadzeniu bieżących spraw i w sytuacjach.

Pragniemy zaoferować Państwu naszą pomoc w wypełnianiu wszelkich obowiązków środowiskowych poprzez outsourcing środowiskowy i jednorazową bieżącą pomoc tj

 -  proponujemy jednorazowe usługi doradcze, obejmujące rozwiązanie ważnych dla Państwa  kwestii z obszaru prawa
    ochrony środowiska,

 - zapewniamy rzetelne sporządzanie wszelkiej  dokumentacji niezbędnej  do uzyskania wymaganych pozwoleń,
   zezwoleń oraz decyzji  
   z zakresu ochrony środowiska,

 - oferujemy reprezentowanie Naszych Klientów w postepowaniach administracyjnych w celu przyśpieszenia uzyskania
    prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowis

 - uczestniczymy i wspieramy naszych klientów podczas kontroli z ochrony środowiska,

Przeprowadzimy audyt przedsiębiorstwa.

Monitorowanie stanu prawnego Firmy Klienta w odniesieniu do wymagań ochrony środowiska, aktualizacja listy aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz stały dostęp do doświadczenia i wiedzy naszych specjalistów – po podpisaniu umowy współpracy,

Zapewniamy wysoką wartość merytoryczną usług doradczych. Ze względu na dużą rozpiętość branż, w których pracują nasi klienci jesteśmy zmuszeni wciąż aktualizować wiedzę i analizować przepisy prawne pod każdym kątem. Analiza przede wszystkim obejmuje takie aspekty środowiskowe jak:

-   ochrona powietrza

-   naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

-   raportowanie do bazy KOBIZE

-   sporządzanie bilansu LZO ,

-   wykonanie raportu PRTR,

-   gospodarka odpadami

-   organizacja systemu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie,

-   zbiorcze zestawienie informacji i danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz  
instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania,

-    gospodarka wodno-ściekowa

-    gospodarowanie opakowaniami 

-    wypełnianie obowiązków związanych ze sprawozdawczością:

-    naliczanie opłaty produktowej, wykonanie sprawozdania OPŚ1,

-    wykonanie sprawozdań OPAK 1,2,3 - o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych
za granicę opakowań,

-    organizacja systemu gospodarowania substancjami niebezpiecznymi w przedsiębiorstwie,

-    ocena zgodności działania z przepisami ochrony środowiska -  okresowe kompleksowe przeglądy i audyty pod
kątem spełniania wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska

-    reprezentowanie firm przed organami administracyjnymi w tym podczas kontroli WIOŚ w ramach zagadnień
związanych z ochroną środowiska.

-    dyspozycyjność i łatwość w komunikacji,

-    kompleksowość - możemy objąć obsługą wszystkie lokalizacje państwa firmy gwarantując jednakową jakość
usług,

-    zapewniamy terminowo i właściwie wykonywaną sprawozdawczość,

-    bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawnych i nowych obowiązkach,

-  stały dostęp do doświadczonego specjalisty ds. ochrony środowiska obejmujący doradztwo, prowadzenie konsultacji telefonicznych i mailowych, przygotowanie propozycji pisemnych odpowiedzi na pisma kierowane z i/do urzędów i organów kontrolnych

-   pomoc wynikająca z przepisów o substancjach kontrolowanych,

-   realizacja wymagań wynikających z o zużytym sprzęcie elektronicznym,

-   doradztwo w zakresie wprowadzania na rynek zużytego sprzętu (zsee - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), wpisy do rejestrów, opracowanie sprawozdań.

-   wnioski o wpis do rejestru GIOŚ dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, zbierających i prowadzących zakłady przetwarzania ZSEiE

-  sprawozdania o wysokości opłaty produktowej z tytułu wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

-  doradztwo w zakresie wprowadzania na rynek baterii i akumulatorów oraz sprawozdawczość z tytułu zwrotu opłaty depozytowej, opracowanie sprawozdań.

-   kontrola nad wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia REACH,

-   nadzór, monitoring oraz  wskazanie najwłaściwszych rozwiązań przy realizacji zarządzeń pokontrolnych oraz obowiązków nałożonych przez poszczególne decyzje (np. terminy wykonania pomiarów zanieczyszczeń powietrza, ścieków, zakupu sorbentów, dodatkowe ewidencje itp.),

-   reprezentowanie zakładu w czasie prowadzonych kontroli administracyjnych w zakresie ochrony środowiska,

-  współpraca z laboratoriami akredytowanymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych emitowanych do środowiska,

-  informowanie kierownictwa o zmianach w przepisach prawnych ochrony środowiska rzutujących na technologię ekonomię produkcji lub zasady prowadzenia produkcji i wskazanie optymalnych metod rozwiązania problemu,

-   aktualizacja pozwoleń

-   zakładanie i nadzorowanie ewidencji emisji do wód i atmosfery

-   zakładanie i nadzorowanie ewidencji wprowadzanych opakowań

-   zakładanie i nadzorowanie ewidencji wprowadzanych urządzeń elektrycznych

-   bieżący monitoring przepisów

-   doradztwo w kontaktach z urzędami

-   inne obszary uzgodnione z państwem.

Każdy nowy klient stanowi dla nas nowe wyzwanie, naszym celem jest zapewnienie mu profesjonalnego i niezawodnego wsparcia oraz służenia wiedzą popartą praktycznym doświadczeniem.

Współpracując z PHU Grafbit zyskują Państwo stały dostęp do wiedzy i praktycznego doświadczenia specjalisty.


Nowości

GrafBit